ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าลิขสิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าลิขสิทธิ์*, -ค่าลิขสิทธิ์-

ค่าลิขสิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าลิขสิทธิ์ (n.) copyright cost See also: copyright charge, payment for copyright
English-Thai: HOPE Dictionary
linux(ลีนุกซ์) ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน สามารถแจกจ่ายทำซ้ำได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) มี่โปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ดู DOS, UNIX, GUI, Linus, Linus Torvald ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
royalty (n.) ค่าลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We didn't pay.เราไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์
Mode would let anyone else publish your amazing piece.จริงๆแล้ว ผมตั้งใจจะเสนอค่าลิขสิทธิ์ให้คุณสองเท่าด้วยซ้ำ
We tried to sell the company to pay the 35 million they said we owed in royalties, but I guess to them that was a little like selling a stolen car to pay for the stolen gas.เราพยายามขายบริษัท35ล้าน เอามาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ แต่ฉันว่าสำหรับพวกเขา มันก็เหมือนอัฐยายซื้อขนมยาย
Glee club, meet ASCAP, protecting musical copyrights since 1914.ชมรม Glee เจอ ASCAP (องค์กรตัวแทนเก็บค่าลิขสิทธิ์) ปกป้องลิขสิทธิ์ทางดนตรีมาตั้งแต่ปี 1914
I ought to charge you royalties for headlines like that.ฉันควรจะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่คุณ สำหรับพาดหัวเช่น.
Sales have dried up, no more royalties.ยอดขายก็ลดลง ค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่มีแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าลิขสิทธิ์
Back to top