ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าระวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าระวาง*, -ค่าระวาง-

ค่าระวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าระวาง (n.) freight See also: carriage, shipping charge Syn. ค่าบรรทุก
ค่าระวางสินค้า (n.) freight
English-Thai: HOPE Dictionary
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
cifabbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freightค่าระวาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagonageค่าระวางรถบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าระวาง
Back to top