ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าทำขวัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าทำขวัญ*, -ค่าทำขวัญ-

ค่าทำขวัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าทำขวัญ (n.) indemnity See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement Syn. เงินค่าทำขวัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At least for a 'Compensation of Mental Stress'?อย่างน้อยก็น่าจะเรียกค่าทำขวัญ?
'Compensation of Mental Stress'...?เรียกค่าทำขวัญใช่ไหม? สู้ตาย...
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน
Thirty-five for the pound of meth you stole and another fifteen for my partner's pain and suffering.000 ดอลลาร์ ค่ายาไอซ์ 1ปอนด์ที่แกขโมยไป 000 ดอลลาร์ ค่าทำขวัญที่คู่หูฉันบาดเจ็บและอาการสาหัส
We'll call it reparations.เป็นค่าทำขวัญชดเชยคืนให้
Will we receive any kind of financial restitution?แล้วเราจะได้รับเงิน ค่าทำขวัญมั้ยล่ะ?
And that, as compensation for the mental anguish you caused us, you'll give us an "A".และเพื่อเป็นค่าทำขวัญ ที่คุณเล่มเกมเจาะจิตกับเรา คุณจะให้ A เรา
Let's call it compensation for his trauma.หลังจากที่คุณบังคับให้เขา ใช้นิ้วช่วยคุณข้างหลังถังขยะ ถือว่าเป็นค่าทำขวัญให้เขาก็แล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าทำขวัญ
Back to top