ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าถัวเฉลี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าถัวเฉลี่ย*, -ค่าถัวเฉลี่ย-

ค่าถัวเฉลี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าถัวเฉลี่ย (n.) mean See also: average, medium, median, ordinary, moderate Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly I don't know much about Odari Profits, either. (He mistakes Ordinary for Odari, meaning bowlegged)ตามจริงแล้วผมไม่รู้ทั้งเรื่องค่าถัวเฉลี่ยของกำไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าถัวเฉลี่ย
Back to top