ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่ากลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่ากลาง*, -ค่ากลาง-

ค่ากลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่ากลาง (n.) mean See also: average, medium, median Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M. [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
median (n.) ค่ากลาง (ทางคณิตศาสตร์) See also: ค่ามีเดียน, ค่าเฉลี่ย Syn. average, center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่ากลาง
Back to top