ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ผัวตัวเมีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ผัวตัวเมีย*, -คู่ผัวตัวเมีย-

คู่ผัวตัวเมีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ผัวตัวเมีย (n.) couple See also: spouse, husband and wife Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good one pair of mandarin ducks life-threateningท่านเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักกันลึกซึ้งจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ผัวตัวเมีย
Back to top