ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ควร*, -คู่ควร-

คู่ควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ควร (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper,fit
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร., See also: unsuitability,unsuitableness n. unsuitably adv.
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
misfit(vt) ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advisable (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ Syn. fitting, prudent
be in the running for (idm.) มีค่าคู่ควรกับ See also: สมควรกับ Syn. be out of
matchlessness (n.) ความไม่คู่ควร
meritleness (n.) ความคู่ควร See also: ความเหมาะสม
merization (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งสมควรได้รับ Syn. deserving
put above (phrv.) เห็นว่า (บางสิ่ง / บางคน) คู่ควรกับความสนใจมากกว่า Syn. place before
trustworthiness (n.) ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
He does not deserve me!เขาไม่คู่ควรกับฉัน
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He shall make a keen ally in the battle against Ronan.คู่ควรเป็นมิตรร่วมรบกับโรแนน
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
You two ought to take a look in the mirror some time.แกทั้งคู่ควรไปส่องกระจกดูบ้าง
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย
Get out of here. You're not worth it.ไปให้พ้น แกมันไม่คู่ควร
Forget about money. You can afford a Morrie wig. Priced to fit every budget.ไม่แพง คุณซื้อได้ วิกมอรี่ คุณค่าที่คุณคู่ควร
She's gotta marry a prince, she deserves a prince.เธอต้องแต่งงานกับเจ้าชาย เธอคู่ควรกับเจ้าชาย
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้
She even disgraces the name of Linton.หล่อนไม่คู่ควร แม้แต่กับสกุลลินตัน
She is not worthy of it.เธอไม่คู่ควรกับมันหรอกค่ะ
Who is she to say who is worthy?แล้วเธอเป็นใครกันถึงมาพูดว่าใครคู่ควรกับอะไร
What did you say of me that I did not deserve?อะไรที่คุณพูดเกี่ยวกับผม ว่าผมไม่คู่ควร
Well, my dear, if this be the case, he deserves you.ดีแล้วลูกรัก ถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาก็คู่ควรกับลูก
But the purpose of university is to find a suitable husband.จุดประสงค์ที่เรียนมหาวิทยาลัย คือหาสามีที่คู่ควร
Personally, I think you both deserve to win.อ้อ ผมคิดว่า คุณทั้งคู่ควรชนะเกม
He may not be good for Isabella, but he's perfect for ratings.และโทนินโย่เป็นสูตรลับที่หายไป ถึงจะไม่คู่ควรกับเธอ แต่เขาเหมาะสมสำหรับเรทติ้ง
It was picked up by the most unlikely creature imaginable.มันถูกเก็บได้โดยผู้ที่ ไม่คู่ควรที่สุด
Build me an army worthy of Mordor.จงสร้างกองทัพที่คู่ควรกับมอร์ดอร์ให้ข้า
The music deserved that.เพราะผมคิดว่า ดนตรีมันคู่ควรความพยายาม
That's right, because the music deserves to be taken seriously.ถ้านายไม่ทำ นายก็ไม่คู่ควรจะเล่นมัน
That any law that makes it illegal to save seed is a law not worth following.กฎหมายที่ทำให้การเก็บเมล็ดพันธ์เป็นความผิด เป็นกฎหมายที่ไม่คู่ควรให้ปฏิบัติตาม
He is unworthy of Lordship.-เขาก็ไม่คู่ควรเป็นผู้นำ
Just forget him. He's not even worth it.ลืมเขาเถอะนะ เขาไม่คู่ควรหรอก
He is good to me and I don't deserve him.เขาดีกับแม่มาก / แต่แม่ไม่คู่ควรกับเขา
He not enough good for you anywayนั่นสิ ไม่คู่ควรกับหนูหรอก
I have proven unworthy of the Iga.ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่คู่ควรกับอิกะ
Men worthy of serving in this army, or an embarrassment that history and time will eventually forget.ว่าคุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับกองทัพ.. หรือเป็นความอัปยศ.. ที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่อยากจะจารึก
If anyone present... knows a reason why these two should not be lawfully wedded... speak now or forever hold your peace.หากมีใครที่นี่... ทราบเหตุผลว่า ทำไมสองคนนี้ไม่คู่ควรกัน จงพูดออกมา หรือไม่ก็จงเก็บมันไว้ตลอดไป
Such a joyous moment Sayuri. You're finally getting what you deserve.เธอควรได้รับในสิ่งที่เธอคู่ควร น่ารักจริงๆ
I cannot believe that anyone can deserve you.พ่อไม่อยากเชื่อว่า จะมีใครคู่ควรกับลูก
I call you unworthy of the body you posses, of the life that have been given.ฉันขอบอกว่าคุณช่างไม่ คู่ควรกับร่างกายของคุณเองเลย กับชีวิตที่ได้รับมา
You are unworthy of the life that have been given.คุณไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่คุณได้รับมา
Okay, you deserve to meet me I agree!โอเค งั้นคุณก็คู่ควรที่จะได้พบกับฉัน ฉันเห็นด้วย!
A girl like that could never fall for an ordinary guy like-ผู้หญิงเช่นนั้น คงไม่คู่ควร กับคนธรรมดาสามัญอย่าง...
Only the worthy can unlock the stone.ผู้ที่คู่ควรเท่านั้นที่จะเปิดหลักศิลาได้
But I was unworthy.แต่ ผมก็ยังไม่คู่ควร
Only the worthy find the Grail, Leigh.ผู้คู่ควรเท่านั้นที่จะพบเกรล ลี
Earth and water.อย่ากระดากหรือโง่เง่า เจ้าเพอร์เชิน ในสปาร์ทา เจ้าไม่คู่ควรกับทั้งสองสิ่งนี้หรอก
There can be no victory here.อาร์เคเดียน ข้ารบรา จนจำครั้งมิได้ ยังไม่เคยพบศัตรู อันคู่ควรจะมอบสี่ง
My father trained me to feel no fear, to make spear and shield and sword as much a part of me as my own beating heart.เป็นเช่นเดียวกับดวงใจที่เต้น ข้าจักคู่ควรกับอาวุธแห่งบิดา ราชันผู้สง่า ด้วยการรับใช้ท่าน ในการรบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ควร
Back to top