ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่กัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่กัด*, -คู่กัด-

คู่กัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่กัด (n.) rival See also: adversary, match, opponent Syn. คู่ปรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As today, the semipro Allenville Federal Prison guards will be taking on the very prisoners they guard.วันนี้ทีมเซมิโปร ผู้คุมเรือนจำอัลเลนวิลล์ จะขับเคี่ยวกับคู่กัด ภายใต้การควบคุมของเขา
I'm the day shift. OK, June.โอเค จูน คุณคิดจะเป็นคู่กัดผมตอลดเลยใช่
If we weren't natural enemies I might actually like you.นี่ถ้าเราไม่ใช่คู่กัดและ นายไม่คิดจะแย่ง ยอดดวงใจชั้นไป ชั้นอาจจะชอบนายก็ได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่กัด
Back to top