ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คูหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คูหา*, -คูหา-

คูหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คูหา (n.) arched space See also: space between pillar, arched entrance
คูหา (n.) cave See also: cavern, grotto Syn. ถ้ำ
คูหา (n.) stand See also: stall, booth
English-Thai: Nontri Dictionary
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
booth (n.) บูธ / ซุ้ม / คูหา Syn. compartment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're making a tuna sandwich.จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพาลูกชาย เข้าไปในคูหาลงคะแนนด้วย?
He went to the dragon of Kiso Mountain and asked the dragon to teach him the secrets of the sword.ยินดีต้อนรับ, คุณเบเกอร์ จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพาลูกชาย เข้าไปในคูหาลงคะแนนด้วย?
They set my cousin Shinelle's car on fire, just 'cause she went down to the voting station.พวกเขาจุดไฟเผารถของไชเนลล์ ลูกพี่ลูกน้องฉัน แค่เพราะเธอไปที่คูหาลงคะแนนเสียง
Nor-Nor that is not the lark, whose notes do beat the vaulty heaven so high above our heads.และว่า นั่นมิใช่นกลาร์ค ซึ่งส่งเสียงลั่น ในห้องคูหาสวรรค์ เหนือศีรษะของเราไซร้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คูหา
Back to top