ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณูปการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณูปการ*, -คุณูปการ-

คุณูปการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณูปการ (n.) benefaction See also: support, patronage, contribution Syn. คุโณปการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scientific and technological revolution is a great blessing in that it has given us tremendous benefits in areas like medicine and communications.การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความกรุณาอันยิ่งใหญ่ ในการที่มันได้สร้างคุณูปการมหาศาล ในด้านต่างๆเช่นการแพทย์และการสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณูปการ
Back to top