ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำอุทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำอุทาน*, -คำอุทาน-

คำอุทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำอุทาน (n.) interjection
English-Thai: HOPE Dictionary
jiminyคำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jimminy injerj.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
faugh(ฟอ) int. คำอุทานรังเกียจเช่นฮึ่ม!,ว้า!
fie(ไฟ) interj. คำอุทานที่แสดงความไม่พอใจ
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
gee westinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gesundheit(จะซนท'ไฮทฺ) interj. คำอุทานทีแสดงการอวยพรให้มีสุขภาพดี
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
golly(กอล'ลี่) iterj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ตื่นเต้น
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
haw(ฮอ) n. ผลไม้ของต้นhawthorn vi. ลังเล,อ้ำอึ้ง. n. เสียงพูดแสดงการลังเล,เสียงอ้ำอึ้ง interj. คำอุทานเรียกสัตว์ให้เลี้ยวซ้าย. vt.,vi. (ทำให้) หันซ้าย, (ทำให้) เลี้ยวซ้าย
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heigh(เฮ,ไฮ) interj. คำอุทาน
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
hep(เฮพ) interj. คำอุทานที่ใช้นับจังหวะ
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclamation (n.) คำอุทาน
interjection (n.) คำอุทาน See also: เสียงอุทาน Syn. exclamation
righto (int.) คำอุทาน (คำเก่า) Syn. right
righty-ho (int.) คำอุทาน (คำเก่า) Syn. right
Heads up! (sl.) คำอุทาน ระวัง
tallyho (int.) คำอุทาน โฮ ของนักล่าสัตว์
tough (int.) คำอุทานถึงความโชคร้าย
fucking hell (sl.) คำอุทานที่มีความหมายเหมือน fuck!
eureka (int.) คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว
fairy snuff (sl.) คำอุทานที่แสดงถึงความมีเหตุผล
yuck (sl.) คำอุทานที่แสดงถึงความรู้สึกเกลียดมาก
frigging (sl.) คำอุทานที่ใช้เมื่อโกรธมากๆ
nah (int.) คำอุทานปฏิเสธ Syn. no
wow (int.) คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)
halleluiah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
hallelujah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า Syn. halleluiah
roger (int.) คำอุทานหมายถึงเข้าใจข้อความ
shoo (int.) คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด See also: ชู่
heigh (int.) คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
hist (int.) คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hallelujah.คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก
That was a subconscious comment.เฮ้ย นั่นมันคำอุทานต่างหาก
I don't know, and clearly she doesn't know me.Gesundheit (คำอุทานแสดงการอวยพรให้มีสุขภาพดี)
Those aren't the words you want to say when your CEO walks into a room. Well, technically "uh" and "oh" aren't words, they're interjections--ว่าจะไปก็ไม่ใช่คำพูด แต่เป็นคำอุทาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำอุทาน
Back to top