ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำพูดตลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำพูดตลก*, -คำพูดตลก-

คำพูดตลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพูดตลก (n.) gag See also: funnies, jest, joke
English-Thai: HOPE Dictionary
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
witticism(วิท'ทิซิสซึม) n. คำคม,คำพูดที่หลักแหลม,คำเล่นลิ้น,คำพูดตลก,คำพูดหยอกล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-liner (n.) คำพูดตลกสั้นๆ Syn. joke, quip
catch on (phrv.) เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก) Syn. latch on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stuff to try out for, locker room dos and don'ts, funny things to say when you fall down the stairs.สิ่งที่ต้องลองทำ สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในตู้ล็อคเกอร์ คำพูดตลก ๆ ไว้พูดเวลาตกบันได
And funny drawings of your commanding officer.และคำพูดตลกๆ ที่ขียนเอาไว้บนผนังถึงผู้บังคับบัญชาของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำพูดตลก
Back to top