ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำนาม*, -คำนาม-

คำนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำนาม (n.) noun
English-Thai: HOPE Dictionary
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
denominativeadj. เกี่ยวศัพท์ที่มาจากคำนาม
gerund(เจอ'เรินดฺ) n. อาการนาม,คำนามที่ลงท้ายด้วยing., See also: gerundial adj.
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
noun(เนานฺ) n.,adj. คำนาม., See also: nounal adj.
substantive(ซับสแทน'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คำนาม,สรรพนาม,ถ้อยคำที่ใช้แทนคำนาม,อิสระ,มีการอยู่อย่างอิสระ,สำคัญ,แท้จริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,มากมาย,ยิ่งใหญ่, (สีย้อม) ย้อมสีได้โดยไม่ต้องมีตัวเสริม., See also: substantival adj. substantiveness n.
supine(ซูไพนฺ') adj. นอนหงาย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ,หงายฝ่ามือออก. n. (ภาษาลาติน) คำนามที่มาจากกริยา,คำinfinitiveของกริยาที่นำหน้าด้วย"to", See also: supineness n., Syn. spineless,abject
verbal nounn. คำนามที่มาจากคำกริยา
English-Thai: Nontri Dictionary
gerund(n) คำกริยาที่ใช้เป็นคำนาม
noun(n) คำนาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nounคำนาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
content word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น) Syn. open-class word
open-class word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น)
common noun (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. proper noun
proper noun (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. common noun
substantive (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. common noun, proper noun
verbal noun (n.) คำนามที่มาจากคำกริยา See also: เช่น คำกริยาที่นำหน้าด้วย to (เช่น to dance) และการทำคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติม -ing (เช่น dancing)
gerund (n.) คำนามที่มาจากคำกริยาเติม ing
vocative (n.) คำนามที่ใช้เรียกขาน
mass noun (n.) คำนามนับไม่ได้
barracudas (n.) คำนามพหูพจน์ของ barracuda
beaux (n.) คำนามพหูพจน์ของ beau
genera (n.) คำนามพหูพจน์ของ genus Syn. breed, order, rank, caste
genera (n.) คำนามพหูพจน์ของ genus
loaves (n.) คำนามพหูพจน์ของ loaf1
mesdames (n.) คำนามพหูพจน์ของ madam See also: คุณนาย, มาดาม
mesdemoiselles (n.) คำนามพหูพจน์ของ mademoiselle See also: คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ Syn. Miss
madwomen (n.) คำนามพหูพจน์ของ madwoman See also: ผู้หญิงบ้า, ผู้หญิงวิกลจริต
maestri (n.) คำนามพหูพจน์ของ maestro
maestros (n.) คำนามพหูพจน์ของ maestro
Mafiosi (n.) คำนามพหูพจน์ของ Mafioso
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา
Individual entities, two proper nouns separated by a conjunction.คำนามสองคำแยกกันด้วยคำเชื่อม
A noun for something being remembered.คำนามสำหรับสิ่งที่ถูกจดจำ
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์
You know nothing. Hell is only a word.-คุณไม่รู้ นรกเป็นแค่คำนาม
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก
It can be used as either a noun or a verb.สามารถใช้ได้ ทั้งที่เป็น คำนามหรือคำกริยา
And you didn't gesture enough. You were kind of mumbly on your nouns but on verbs, you were even shakier.และไม่ค่อยออกท่าทาง แถมยังอู้อี้คำนาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำนาม
Back to top