ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำขอร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำขอร้อง*, -คำขอร้อง-

คำขอร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำขอร้อง (n.) request See also: appeal, desire Syn. คำร่ำร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appeal (n.) คำขอร้อง
invocation (n.) คำขอร้อง See also: การอ้อนวอน Syn. appeal, petition, supplication
supplication (n.) คำขอร้อง See also: การอ้อนวอน Syn. appeal, petition
wish (n.) คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ) Syn. desire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A plea... you have to let me help you, or I am...คำขอร้อง... . คุณต้องยอมให้ฉันช่วยนะ ไม่อย่างนั้น...
Excuse me, can we have three coffees, pleaseคำขอร้องของคุณปู่เป็นเรื่องเหลวไหล นั่นเป็นความปรารถนาของคนแก่
So don't you sit there slack jawed, buggy eyed I'm here to answer all your midday prayersงั้น ท่านนั่งแบบนี้ได้ไหม ข้าอยู่นี่เพื่อตอบคำขอร้องของท่านทุกอย่าง
We humbly ask the Tibetan government to honor our request... and let the Dalai Lama attain his political majority.เราขอวอนให้รัฐบาลทิเบต รับฟังคำขอร้องของเรา และคืนอำนาจทางการเมือง ให้กับองค์ทะไลลามะ
This is the first and last favor I ask of you as a friend, Kangjae!นี่เป็นคำขอร้องครั้งแรก และครั้งสุดท้ายของฉันในฐานะเพื่อน
I can only hope Viktor will hear my plea.ฉันหวังว่าวิกเตอร์จะได้ยินคำขอร้องจากฉัน
... attherequest of the Ministry of Magic...ซึ่งเป็นคำขอร้องของ รัฐมนตรีเวทมนต์
The only crime she's committed was granting her sick grandfather's last wish.เธอต้องทำตามคำขอร้องของคุณปู่ที่กำลังป่วย และเป็นคนปราถนาครั้งสุดท้ายของปู่
I have something to ask you. A request.ผมมีบางอย่างจะขอ คำขอร้อง
Once the day was set, once that final appeal had been rejected, he had 60 days to live.ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเมื่อคำขอร้องถูกปฏิเสธ เขามีเวลา 60 วัน เพื่อมีชีวิตอยู่
Unfortunately, unless there's some evidence of violence or sexual predation between cellmates, those kinds of requests fall on deaf ears around here.คงแย่หน่อยนะ ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงถึงความรุนแรง หรือการคุกคามทางเพศ ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง คำขอร้องแบบนี้ ฟังไม่ขึ้นแน่
Will you accept my request?เจ้าจะยอมรับคำขอร้องของข้าได้ไหม
You also, please don't disregard my request.คุณก็เหมือนกัน ได้โปรด อย่าลืมคำขอร้องของฉัน
Look, all our reasons mean nothing.ฟังนะ คำขอร้องของเรามันไม่มีความหมายอะไรหรอก
[It's my last request][มันเป็นคำขอร้องสุดท้ายของฉัน]
PC Kings is an old company. There are no problems with its requests.พีซี คิงส์เป็นบริษัทที่มีมานานแล้ว คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับคำขอร้องนี้
Okay, I just thought I'd ask. Have a good night.โอเค ฉันควรยุติคำขอร้อง , ราตรีสวัสดิ์
We were moved here too, Mike, when you were a baby at your father's request.เราถูกย้ายมาที่นี่เช่นกันนะไมค์ ตั้งแต่เธอยังแบเบาะ ตามคำขอร้องของพ่อเธอ
Dunham. Any requests?ดันแฮม มีคำขอร้องอะไรมั้ย
I heard your plea loud and clear.ฉันได้ยินคำขอร้องของนาย เสียงดังฟังชัด
I would take my request and put it at the top of that old cop to-do list.ฉันจะเอาคำขอร้องของฉัน และเอามันมาเป็นหัวข้อ ลงรายชื่อของสิ่งที่ตำรวจแก่ต้องทำ
Still... I would consider it a personal favorผมจะถือว่าเป็นคำขอร้องส่วนตัว
I would consider it a personal favorผมจะถือว่าเป็นคำขอร้องส่วนตัว
If that's your last wish.ถ้ามันเป็นคำขอร้องสุดท้ายของแก.
I mean,when I kneel here before you and I ask for help, do you even listen?ฉันหมายความ เมื่อฉันคุกเข่าต่อหน้าคุณตรงนี้เพื่อให้คุณช่วย คุณจะฟังคำขอร้องนั้นไหม?
I heard you specifically requested to be assigned here at Akado.ฉันด้ยินคำขอร้องพิเศษของคุณแล้ว ที่จะมาอยู่ที่นี่
This is a personal request.นี่ถือเป็นคำขอร้องส่วนตัวของผม
It was a favor for a friend...เป็นคำขอร้อง จากเพื่อนคนหนึ่ง...
Yeah, he meant that as a questionใช่ นั่นเป็นคำขอร้องของเขา
I don't think she could ignore your earnest plea.ฉันไม่คิดว่าเธอจะรบกวนคำขอร้องที่จริงจังของคุณหรอกนะ
I knew that the girl I love, that wretched girl, was heartless... but I never thought she'd dismiss my plea for her to stop me.ฉันรู้ว่าผู้หญิงที่ฉันรัก เป็นผู้หญิงใจร้าย, ไม่มีหัวใจ... แต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะไม่ฟังคำขอร้องของฉัน.
Raj, I don't have time. Now, pay attention.ราช, ฉันเหลือเวลาไม่มากนะ โปรดฟังคำขอร้องจากฉัน
My boy Luke here has a special favor to ask of you, all right?ลุคที่อยู่ตรงนี้ มีคำขอร้องบางอย่างที่พิเศษ ที่จะถามพวกคุณ ตกลงไหม
The judge denied it, said Linda's request wasn't specific enough to constitute an emergency.คณะลูกขุนไม่เห็นด้วย บอกว่าคำขอร้องของเธอ ต้องเจาะจงมากกว่านี้ จะทำให้เชื่อว่า นี่เป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ
That's my favor.นี่เป็นคำขอร้องของผม
Then I can finally end my five year term and achieve my wish.แล้วฉันจะได้หมดวาระ 5 ปีนี่เสียที เพื่อจะได้ทำคำขอร้องสุดท้ายของตัวเอง
All right, that's it. I've officially stopped taking requests.โอเค นี่ไง ฉันหยุดฟังคำขอร้องจากพวกเธออย่างเป็นทางการ
If Gaius is not moved by pleading word, then I will have blood and death.ถ้าออกุสตุจะไม่ย้าย ด้วยคำขอร้อง, แล้วฉันจะมี เลือดและความตาย
I'm buying this for the demand.ฉันมาซื้อสารเคมีนี้ตามคำขอร้อง
The assembly has been advised of tonight's question.ทางสมัชชาได้รับแจ้ง\ ถึงคำขอร้องต่อที่ประชุมในคีนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำขอร้อง
Back to top