ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำขยาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำขยาย*, -คำขยาย-

คำขยาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำขยาย (n.) modifier
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualifier (n.) คำขยาย Syn. adjective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First order logic is a philosophical system of reasoning using "if/then" statements as quantifiers or predicates.หลักตรรกะลำดับแรกสุด คือระบบหลักคิดทางปรัชญา ว่าด้วยการให้เหตุผล อย่างการใช้คำว่า "ถ้า/งั้นก็" เป็นคำขยายเพื่อหมายถึง หรือคาดการณ์อนาคต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำขยาย
Back to top