ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คางคก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คางคก*, -คางคก-

คางคก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คางคก (n.) toad
English-Thai: HOPE Dictionary
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
toad(โทด) n. คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ,สิ่งที่น่า-เกลียด., See also: toadish adj. toadlike adj. toadishness n. toadless n.
English-Thai: Nontri Dictionary
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toadskin; hyperkeratosis, follicularหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadsคางคก [TU Subject Heading]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
toad (n.) คางคก
spadefoot toad (n.) คางคกตระกูล Pilobatidae
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, toads, actually... bufo alvarius.อ่า ที่จริงมันเป็น คางคก สายพันธ์ bufo alvarius
Grass, tree, toad, moss, skunk, dead skunk, pond, mud, goat.หญ้า ต้นไม้ คางคก มอส สกั้งค์... ซากสกั้งค์ สระ โคลน แพะ
The toad is an endangered species.คางคก เป็นพันธุ์ที่เป็นอัันตราย
A toad who has seen his share of wounds.คางคกที่ได้เห็น หุ้นของบาดแผล
Little toad liked getting his way even then.คางคกน้อยชอบ วิธีการของเขา
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว
And only Ouyang Feng knows the Toad Skill.และมีเพียงอาวเอี๊ยงฮงที่ใช้วิชาคางคก.
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด.
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ หม้อใหญ่มาตรฐานเบอร์สองหนึ่งใบ และจัดหาสัตว์หนึ่งชนิด อาจจะเป็นนกฮุก หรือแมว หรือคางคก
Has anyone seen a toad?มีใครเห็นคางคกบ้างมั้ย
Or I'll zap you into a toad!หรือจะให้ฉันสาบเธอเป็นคางคก
He'll turn us into toads is what he'll do.เขาจะเปลี่ยนเราเป็นคางคกคือสิ่งที่เขาจะทำ
A monstrous toad has settled in its roots and won't let the tree thrive.ปีศาจคางคก อาศัยอยู่ในราก และทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้.
You must put the three magic stones in the toad's mouth and retrieve the golden key from inside his belly.ท่านต้องนำหินเวทย์ทั้งสามนี้ ยัดเข้าไปในปากเจ้าคางคก และใส่กุญแจทอง จากข้างในท้องของมัน
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก
Oh yes, the hell I do too, you ugly bitch.ไม่ได้ตอแหลเว้ย อีคางคก
Of course, you get the prince, and I get stuck with the toad.แต่ยังไง เธอได้เจ้าชายมาครองแล้วนะ และฉันต้องติดอยู่กับคางคก
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้
On your belly like a toad.Nให้เหมือนคางคกเลยนะ
One day, God gave the jar to a frog and a toad to guard it from harm while he went off to create something more fantastic.วันหนึ่งพระเจ้าให้โถนั้นแก่กบและคางคก เพื่อปกป้องมันจากอันตราย ในขณะที่เขาออกไปสร้างสิ่งอื่นๆที่มหัศจรรย์
Why he gave it to a frog and a toad, I'll never know.ทำไมเขาถึงให้มันแก่กบและคางคก ฉันไม่เคยจะรู้
If I choose this one and it's wrong, Arthur will end up as a toad.ถ้าข้าเลือกอันนี้ ถ้าข้าพลาด อาร์เธอร์จะกลายเป็นคางคก
The Magister... is a nasty little... anachronistic toad, a ridiculous remnant of the middle ages.อำมาตย์ เป็นเหมือนพวก คางคกเฒ่าที่น่าขยะแขยง
Also might have given said toad the impressionและนั่น อาจจำทำให้เจ้าคางคกน้อยตัวนั้น เชื่อว่า
Toad eggs will cause nausea, and they can get you high.ไข่คางคกทำให้ท้องร่วงได้ และมันสามารถทำให้เหมือนเมายา
Aye. Poison from the innards of poisonous toads.ใช่ มันอาบพิษของคางคก
♪ I've kissed princes and toads ♪#ฉันจูบมาหมด ทั้งเจ้าชาย ทั้งคางคก#
And if Chuck is destined to be my prince, why kiss any more toads?และถ้ามีชัคเป็นเจ้าชายของฉันแล้วล่ะก็ จะไปจูบคางคกอีกทำไม?
Humphrey more... labrador than toad.ฮัมฟรีย์เหมือนลาบราดอร์มากกว่า เหมือนคางคก
Uh, I appreciate you not calling me a toad.ซาบซึ้งมากที่คุณไม่เรียกผมว่าคางคก
His fists have spikey things coming out of them, like a horned toad or something.หมัดเขามีอะไรแหลมๆ ออกมา เหมือนปุ่มๆ คางคกน่ะ
It's the first sign of our extinction when toads die.มันเป็นสัญญาณแรกของ การสูณพันธุ์ของเราเมื่อคางคกตาย
Dude, he's a toad-eater?เพื่อนเขาเป็นพวกกินคางคกหรอ?
I'm betting it's the toads.พนันได้ว่ามันคือคางคก
Maybe I'll get me some toads.บางที ผมคงได้คางคกบ้าง
Excuse me for being the only married woman in a group full of horny toads who sit around all night just making googly eyes at each other.ขอโทษละกัน ที่ฉันเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วคนเดียว ในกลุ่มคางคกหื่นกาม ที่นั่งทำตากลิ้งกลมใส่กันตลอดคืน
Hop, freshman toads! Hop! Let's move it!กระโดดเร็ว ไอ้เด็กคางคกปี 1 เร็วๆ
You and your pride and your ego!นายและไอ้คางคกขึ้นวอ และความหลงตัวเองว่าสำคัญของนาย
You hapless toads are utterly clueless, aren't you?นายนี่มันคางคกบ้าใช่มั้ยเนี่ย
She mostly looked like a toad but she could breathe underwater, which made her difficult to track.เธอส่วนใหญ่ดูเหมือนคางคก แต่เธอสามารถหายใจใต้น้ำ ซึ่งทำให้เธอยากที่จะติดตาม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คางคก
Back to top