ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คะแนนเฉลี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คะแนนเฉลี่ย*, -คะแนนเฉลี่ย-

คะแนนเฉลี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะแนนเฉลี่ย (n.) point average See also: mean
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On a scale of one to ten... one being "kind of irritated,"คะแนนเฉลี่ยจาก1-10 หนึ่งแค่เคือง
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ...
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป
I'll get above a 50, okay?ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า 50 คะแนน ตกลงมั้ย?
In this trial exam, our class again got the lowest average gradeในการทดลองสอบล่าสุด ห้องเราได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
What's your batting average this year?ปีนี้คุณทำคะแนนเฉลี่ยได้เท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คะแนนเฉลี่ย
Back to top