ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คหบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คหบดี*, -คหบดี-

คหบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คหบดี (n.) rich See also: wealthy person Syn. คฤหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
English-Thai: HOPE Dictionary
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
younker(ยัง'เคอะ) n. ขุนนางหนุ่ม,สภาพบุรุษหนุ่ม,คนหนุ่ม,คหบดีหนุ่ม, Syn. youngster
English-Thai: Nontri Dictionary
baron(n) ท่านบารอน,คหบดีใหญ่
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imitating a Robin Hood figure who robs government offices and wealthy merchants' homes.การเลียนแบบสัญญลักษณ์โรบินฮูดที่ขโมยของจากบ้าน ข้าราชการและคหบดีผู้มีอันจะกิน
Are you a "billionaire's illegitimate son" or something like that?คุณคงเป็น "ลูกชายลับๆของคหบดีผู้มั่งคั่ง" อะไรแบบนั้นล่ะสิ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คหบดี
Back to top