ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่ไว้ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่ไว้ใจ*, -ความไม่ไว้ใจ-

ความไม่ไว้ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่ไว้ใจ (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย Ops. ความไว้วางใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynicism (n.) ความไม่ไว้ใจมนุษย์ See also: ความเกลียดชังมนุษย์
misanthropy (n.) ความไม่ไว้ใจมนุษย์ See also: ความเกลียดชังมนุษย์ Syn. cynicism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This poem, drooping shy and unseen, that I always carry.กวีบทนี้ /ละทิ้งความไม่ไว้ใจและสิ่งที่มองไม่เห็น
All their doubts and mistrust.ความสงสัยของเขา และ ความไม่ไว้ใจ
Spying implies a lack of trust, and I know that I can trust you.การสอดแนมหมายถึงความไม่ไว้ใจกัน และฉันรู้ว่าฉันไว้ใจเธอได้
But nothing's more contagious than mistrust.แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่า/Nความไม่ไว้ใจกัน
You treat your champions with such mistrust.คุณก็ดูแลแชมป์ของคุณไว้เถอะ ด้วยความไม่ไว้ใจนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่ไว้ใจ
Back to top