ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่เที่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่เที่ยง*, -ความไม่เที่ยง-

ความไม่เที่ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่เที่ยงตรง (n.) partiality See also: bias, prejudice
English-Thai: HOPE Dictionary
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake
English-Thai: Nontri Dictionary
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprecisionความไม่แม่นยำ, ความไม่เที่ยงตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tenuity (n.) ความไม่เที่ยง See also: ความไม่แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think Laura needs reminding of life's impermanence.เราไม่ต้องย้ำความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ให้ลอร่าฟังหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่เที่ยง
Back to top