ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโลเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโลเล*, -ความโลเล-

ความโลเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโลเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What did she mean that she wavered?ความโลเล นั่นมันคืออะไรกัน?
I couldn't understand your hesitation.ฉันชักไม่แน่ใจกับความโลเลของนายซะแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโลเล
Back to top