ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแน่แน่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแน่แน่ว*, -ความแน่แน่ว-

ความแน่แน่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่แน่ว (n.) steadiness See also: stability, firmness Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแน่แน่ว
Back to top