ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแน่นแฟ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแน่นแฟ้น*, -ความแน่นแฟ้น-

ความแน่นแฟ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่นแฟ้น (n.) firmness See also: constancy
English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแน่นแฟ้น
Back to top