ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแน่นหนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแน่นหนา*, -ความแน่นหนา-

ความแน่นหนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่นหนา (n.) strength See also: vigor Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง Ops. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง
English-Thai: HOPE Dictionary
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
English-Thai: Nontri Dictionary
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแน่นหนา
Back to top