ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเห็นแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเห็นแจ้ง*, -ความเห็นแจ้ง-

ความเห็นแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเห็นแจ้ง (n.) enlightenment See also: insight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเห็นแจ้ง
Back to top