ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสน่หา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสน่หา*, -ความเสน่หา-

ความเสน่หา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสน่หา (n.) affection See also: love Syn. ความรัก
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
leer (vi.) ชายตามอง (ด้วยความเสน่หา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Darwin said a scientific man ought to have no wishes, no affections, a heart of stone.ดาร์วินกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ควรมีความปรารถนา ไม่มีความเสน่หา คนไม่มีหัวใจ
You do understand that it will distract you from obsessing over the rich variety of sweet loving that your ex-boyfriend is currently receiving from the fiery jewel of Mumbai.เธอเข้าใจใช่ไหมว่านี่จะเบนความสนใจเธอ จากการหมกมุ่นเรื่อง การแสดงความเสน่หาหลากรูปแบบ
That is what affection is.นี่คือ ความหมายของความเสน่หา
You know, I know that you have the same affection with Funny Girl as I do, and I just...หนูรู้ว่าคุณเองก็มีความเสน่หาใน Funny Girl เหมือนหนู และหนู เธอไม่อยากเตือนให้ฉันนึกถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสน่หา
Back to top