ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเลื่องลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเลื่องลือ*, -ความเลื่องลือ-

ความเลื่องลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลื่องลือ (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความมีชื่อเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเลื่องลือ
Back to top