ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเลอะเลือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเลอะเลือน*, -ความเลอะเลือน-

ความเลอะเลือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have grown slow and fat... in your dotage... slug!คุณมีการเจริญเติบโต ... ... ช้าและไขมัน ... ... ในความเลอะเลือนของคุณ ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเลอะเลือน
Back to top