ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นหัวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นหัวหน้า*, -ความเป็นหัวหน้า-

ความเป็นหัวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นหัวหน้า (n.) headship See also: leadership, command Syn. ความเป็นผู้นำ Ops. ความเป็นผู้ตาม
English-Thai: Nontri Dictionary
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervisorship (n.) ความเป็นหัวหน้า See also: ความเป็นผู้นำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kai went to his prison, Jo dodged a bullet, and now the leadership falls on us.ไคอยู่ที่คุกของเขาแล้ว โจหลบกระสุนได้ และตอนนี้ความเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ตกมาที่เรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นหัวหน้า
Back to top