ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นกันเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นกันเอง*, -ความเป็นกันเอง-

ความเป็นกันเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นกันเอง (n.) intimacy See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection Syn. ความคุ้นเคย
English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Paul Marshall, gave the Queen a tour of the Army Amo factory... with his lovely, soon-to-be-wed fiancee, Miss Lola Quincey.มิสเตอร์ พอล มาร์แชล ให้ราชินี เข้าทัวร์โรงงานอาร์มี่ เอโม่ ด้วยความเป็นกันเอง ว่าที่เจ้าสาว มิส โลล่า ควินซี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นกันเอง
Back to top