ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเบื่อหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเบื่อหน่าย*, -ความเบื่อหน่าย-

ความเบื่อหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเบื่อหน่าย (n.) boredom See also: ennui, tiresomeness Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
world-weariness (n.) ความเบื่อหน่ายชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล
Only boredom and weariness surrounds me.มีแค่เรื่องน่าเบื่อ และความเบื่อหน่ายยู่รอบๆตัวพ่อ
And you know how I hate being bored.แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเกลียดความเบื่อหน่ายแค่ไหน
My biggest concerns will be boredom and cholesterol.แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด คือความเบื่อหน่ายและ โคเลสเตอรอล
It's the day-to-day stuff that bores him.แต่ละวันที่ผ่าน สร้างความเบื่อหน่ายให้เขา
And I'm sure I'll get to witness my three brothers hide their feelings... while they try to study each other enough to grow tired of it.และฉันก็แน่ใจว่า พี่ชายของฉันทั้งสามคน กำลังซ่อนความรู้สึก... ขณะที่พวกเขาพยายามจะศึกษา ความเบื่อหน่ายของกันและกัน
And a nod to the boredom that drove me hereและพยักหน้าให้ความเบื่อหน่ายที่ขับรถผมมาที่นี่
The only threat is boredom.ภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวคือความเบื่อหน่าย
♪ now I'm laughing at my boredom ♪♪ และตอนนี้ฉันกลับหัวเราะกับความเบื่อหน่าย
I used to think it's only boring people who don't feel boredom, so cannot conceive of it in others.ฉันเคยคิดว่าคนน่าเบื่อเท่านั้น ที่ไม่รู้สึกถึงความเบื่อหน่าย จะไม่รู้สึกถึงมันในตัวคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเบื่อหน่าย
Back to top