ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเดือดร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเดือดร้อน*, -ความเดือดร้อน-

ความเดือดร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเดือดร้อน (n.) trouble See also: vexation, torment Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน Ops. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stricken (adj.) ได้รับความเดือดร้อน See also: เป็นทุกข์, ได้รับผลกระทบ Syn. affected, desolate, heartsick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Away with trouble!จงไปพร้อมกับความเดือดร้อน!
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา
I do think you may have suffered some kind of an episode.ฉันคิดว่าคุณอาจ ได้รับความเดือดร้อน
You've suffered badly.คุณได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง
I'm the one who cause you trouble by making you fell that you are causing me trouble...ผมต่างหากที่ทําให้คุณเดือดร้อน... ...ที่ทําให้คุณคิดว่า คุณสร้างความเดือดร้อนให้ผม...
I must have brought you trouble.ผมคงสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณ
Don't mess around with my friends.อย่ามาทำความเดือดร้อนกับเพื่อนของฉัน
Disorderly conduct.สร้างความเดือดร้อนอาระวาด
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน
Do you like rescuing damsels in distress?คุณชอบช่วยเหลือ หญิงสาวที่ได้รับความเดือดร้อนเหรอคะ
He's asking for trouble.เขากำลังมาหาความเดือดร้อน
How are you bearing up?โดยมิสร้างความเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือน ต่อราชอาณาจักรแต่ประการใด"
Good neighbors also come over at the slightest hint of trouble...เพื่อนบ้านที่ดียังรวมถึง การสังเกตความเดือดร้อนของเขา
Victims' families would be great, but I'll take anyone on he ground who suffered emotionally-- anxiety, sleeplessness, you get the picture.ทั้งครอบครัวของเหยื่อ ยิ่งจะได้รับค่าเสียหายก้อนใหญ่ แต่ผมรับลูกความทุกคนที่อยู่บนพื้นดิน ใครที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านจิตใจ
"all this will bring trouble.""เหล่านี้จะนำความเดือดร้อนมาให้"
And, frankly, I'm getting a little sick of the threat.บอกตามตรงน่ะ ผมได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้
He started yelling at me, that I was an idiot, that I was an embarrassment to him.เขาเริ่มตะโกนด่าผม ด่าว่าผมโง่ ว่าผมสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่เขา
Why are you at a stranger's house causing trouble?ทำไมคุณมาทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างนี้
Causing chaos, causing citizens troubleสร้างความวุ่นวาย และก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
We've suffered 50 dead, maybe more. Mainly in the lower town.พวกเราได้รับความเดือดร้อน 50 ตาย หรือมากกว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองด้านล่าง
Do you need help? Are you in trouble?ทำไม นายทำความเดือดร้อนอะไรให้เหรอ
Actually, our ranch has also been at a disadvantage.จริงๆ แล้วทุ่งเลี้ยงสัตว์ของเราต่างหากที่ได้รับความเดือดร้อน
Dong Joo has suffered a lot.ดงจูได้รับความเดือดร้อนมามาก
You've suffered much because of me.เพราะมีหลายครั้ง ที่แันต้องทำความเดือดร้อนให้ ทั้งที่ฉันก็ไม่อยากจะทำนะ
I babble on as if I am the only one that has suffered loss, and you grieve a father's passing.ฉันพูดพล่ามเป็นถ้าฉันเพียงคนเดียว ที่ได้รับความเดือดร้อนสูญเสีย และคุณเสียใจ ผ่านพ่อของ
We have both suffered immeasurable loss.เราได้รับความเดือดร้อนทั้งสอง การสูญเสียมากมาย
Have I not suffered enough for it?เราได้รับความเดือดร้อน พอสำหรับมันได้หรือไม่
We have all suffered loss of those closest to us.ขณะนี้มีทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนสูญเสีย ของผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา.
My purse however has suffered fatal blow.กระเป๋าเงินของฉันอย่างไร ได้รับความเดือดร้อนระเบิดร้ายแรง
Nigel realizes that his affair has become a threat to his position, his reputation, to the life he built on the backs of his wife and her family.แต่เมือนาโอมิต้องการอีก ไนเจลตระหนักว่าเรื่องของเขา จะกลายเป็นความเดือดร้อน ในหน้าที่การงาน ชื่อเสียงที่เขาสร้างขึ้นมา
The only ones who suffered were the people they were supposed to be accountable to.คนที่ได้รับความเดือดร้อน ก็คือประชาชน ที่เขาควรรับผิดชอบ
Yeah, I thought I was the only one who gave him trouble over that piece of junk.ใช่ ฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สร้างความเดือดร้อนหนักให้เขา ไอ้เศษสวะ
The citizen has suffered catastrophic blood loss leading to cardiac arrest.ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสูญเสียเลือดภัยพิบัต ที่นำไปสู่​​การจับกุมการเต้นของหัวใจ
Uh, are you putting me in danger being here?คุณจะทำความเดือดร้อนให้ผม ตอนที่อยู่ที่นี่รึเปล่า
I'm afraid you have suffered a grave injustice."ฉันเกรงว่าคุณจะได้รับความเดือดร้อน ได้รับการฝังศพที่ไม่ยุติธรรม
We've vexed each other for many months. Both suffering grievous wound upon effort.เรามี plagued อื่น ๆ ในแต่ละเดือน มันมีผลในการที่เราได้รับความเดือดร้อน
Okay, he's suffered enormous emotional trauma and abuse.เอาล่ะเขาได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บทางอารมณ์อย่างมากและการละเมิด
Well, I can only imagine what kind of horrifying footage that will yield.ฉันจินตนาการได้แค่ ความเดือดร้อนที่เราจะได้รับ
It would put us in a very precarious position.มันจะนำความเดือดร้อนมาให้เรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเดือดร้อน
Back to top