ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจียมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจียมตัว*, -ความเจียมตัว-

ความเจียมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจียมตัว (n.) modesty See also: humbleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจียมตัว
Back to top