ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเกี่ยวข้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเกี่ยวข้อง*, -ความเกี่ยวข้อง-

ความเกี่ยวข้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกี่ยวข้อง (n.) concernment See also: involvement, association Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
ความเกี่ยวข้องกัน (n.) association See also: connection, relation Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
English-Thai: HOPE Dictionary
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
pertinence(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
pertinency(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
web siteเว็บไซต์, กลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pertinence (n.) ความเกี่ยวข้อง See also: การตรงกับปัญหา, ความเกี่ยวเนื่อง
germaneness (n.) ความเกี่ยวข้องกัน See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน
relation (n.) ความเกี่ยวข้องกัน See also: ความสัมพันธ์ Syn. association, connection
phylum (n.) กลุ่มภาษาที่มีความเกี่ยวข้องกันในเชิงประวัติ (ทางภาษา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rossi, the only connection right now is Charleston.รอสซี่, ความเกี่ยวข้อง อย่างเดียวตอนนี้คือ ชาร์เลสตัน
The connection between that child and Choi Seon Young...ความเกี่ยวข้องกันของเด็กคนนั้นกับ ชอยซูนยัง
There are familial overlaps of cadence and voice that will be very helpful.ความเกี่ยวข้องกันทางครอบครัว ของจังหวะการพูดและเสียง นั่นน่าจะช่วยได้มาก
Does he have a connection to Akiyoshi Kanako?ความเกี่ยวข้องกับ อาคิโยชิ คานาโกะ ละคะ?
Their connection could have been an intimate one.ความเกี่ยวข้องของพวกเขา อาจเพราะมีความสัมพันธ์กัน
Our connection.ความเกี่ยวข้องของเราทั้งสอง
The only common vector between You Kuchan and Alex Grinkov is the Garden of Peace and Wellness.ความเกี่ยวข้องข้อเดียวระหว่าง ยู คูซานกับอเล็กซ์ คลินคอฟ ก็คือสวนแห่งความสงบและมีสุขภาพที่ดี
Religious ties, spiritual background, anything.ความเกี่ยวข้องทางศาสนา ประวัติเรื่องวิญญาณ อะไรก็ได้
Any connection at all between benton and valentine?ความเกี่ยวข้องระหว่าง เบนตันกับวาเลนไทน์ได้บ้าง
Our only link is you.ความเกี่ยวข้องอย่างเดียวของเราคือนาย
I don't understand the relevance of the question.ฉันไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องของคำถาม
"The law is reason free from passion."ระวังตัวให้ดี "กฎหมายคือเหตุผลอันปราศจากความเกี่ยวข้องทางอารมณ์"
Varying demographics, apparently unrelated.การตายของคนเหล่านี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเด่นชัด
That's what this whole thing has been about.นั่นคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด
I checked for more patterns of 3s. His class was on tuesdays.ฉันลองหาความเกี่ยวข้องของเลขสามอื่น ๆ/Nพบว่าชั้นเรียนของเขาตรงกับวันอังคาร
What we require is a stranger, yet one who is connected to us.เราต้องการ คนแปลกหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
But I know he has a connection to one of the hostages-- a 15-year-old boy named Derek Huxley.ไม่ แต่ผมรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวประกันคนนึง เด็กผู้ชายอายุ15ปีชื่อเดเรค ฮักซ์ลีย์
I don't know if -- if going in and announcing that you're some supernatural freak with a demonic connection is the best thing,okay?ถ้านายเข้าไปประกาศว่า เป็นตัวประหลาดที่มีพลังวิเศษ ที่มี.. ความเกี่ยวข้องกับปีศาจ อย่างนั้นนะเหรอ?
We are now operating under the assumption that our killer is somehow connected to law enforcement.ตอนนี้เรามีข้อสรุปว่า นักฆ่าของเรามีความเกี่ยวข้องกับ การรักษากฎหมาย
Symbiosis.Symbiosis (การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด และมีความเกี่ยวข้องกันในระยะยาว)
I think you're gonna choose people for reasons that have nothing to do with their skills.ชั้นคิดว่านายจะเลือกคนจากเหตุผล ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับความสามารถของพวกเค้า
There is absolutely no connection between saying a word and the health of your father.มันไม่ได้ความเกี่ยวข้องกันสักนิดเลย ระหว่างการพูดคำนั้น กับ ชีวิตของพ่อคุณ
Mr. President, what is the connection between Umbrella Corporation and this incident?ท่านปธน.ครับ อัมเบรล่าคอเปอเรชั่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไร กับมหันตภัยชีวภาพนี้?
No relation.ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
I found a connection between the hamburg flight and what's happened to agent scott.ฉันพบความเกี่ยวข้องของเที่ยวบิน จากแฮมเบิร์ก กับเรื่องที่เกิดกับนักสืบสก๊อตต์แล้ว
If a cop isn't killed during a commission of a crime, gang involvement is highly likely.ถ้าตำรวจไม่ได้ถูกฆ่าในที่เกิดเหตุ ความเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งก็จะสูงขึ้น
I just need to discuss your relationship with a Nate Meineke.ฉันแค่จะสอบปากคำกับความเกี่ยวข้องกัน กับพวกเน็ตเมนิกเก้
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป
Renee, this man is the only connection I have to whoever else is involved in this thing.เรเน่,ผู้ชายคนนี้ เป็นความเกี่ยวข้องเดียวที่เราเหลืออยู่ ถ้าสืบต่อไปได้
But I do know they sent someone to kill Burnett and frame me to cover up their involvement in everything that's happened today, including the attack on the white house.แต่ผมรุ้ว่าเค้าส่งมาฆ่าเบอร์เน็ตต์ เพื่อปกปิดความเกี่ยวข้อง ในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้
I'm trying to understand the connection between Juma and Starkwood.ผมพยายามจะเข้าใจ ความเกี่ยวข้องระหว่างจูม่าและสตาร์กวูด
I have no idea. Couldn't find any connection to unr.ไม่รู้สิ หาความเกี่ยวข้องกับยูเอ็นอาร์ไม่พบ
I think I found a connection between the two guys.ฉันว่าฉันเจอความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ตายทั้ง 2 คน
I'm gonna keep looking for someone who's connected to Kinberg and Simon.ฉันจะตามหาคนที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งคินเบิร์กและไซมอนต่อไป
The spain connection,มีความเกี่ยวข้องกันที่สเปน
A way to avoid physical contact?เป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องทางร่างกายเหรอ
Kate knew cassidy Before the crash, But neither were aware They shared another connection.เคทรู้จักแคสสิดี้ก่อนเครื่องตก แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับคนๆเดียวกัน
That the dead woman is connected to this big serial killer case.ผู้หญิงที่เสียชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรต่อเนื่องครั้งใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเกี่ยวข้อง
Back to top