ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอ่อนหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอ่อนหวาน*, -ความอ่อนหวาน-

ความอ่อนหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอ่อนหวาน (n.) suavity See also: blandness, politeness, mildness Syn. ความละมุนละไม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just letting a bothersome guy have a taste of sweetness.ฉันแค่อยากทำให้เจ้าคนน่าเบื่อหน่ายลิ้มรสความอ่อนหวานมั่ง
She doesn't have any charms. Neither does she whisper sweet-nothings.เธอเป็นคนไม่มีเสน่ห์ พูดจาก็ไม่มีความอ่อนหวานเลยน่ะ
In this particular case, your lack of femininity works to our advantage.ในกรณีนี้ นิสัยขาดความอ่อนหวาน ของคุณทำให้เราได้เปรียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอ่อนหวาน
Back to top