ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอ่อนน้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอ่อนน้อม*, -ความอ่อนน้อม-

ความอ่อนน้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอ่อนน้อม (n.) modesty See also: very polite, respect
ความอ่อนน้อม (n.) submissiveness See also: surrender, yield Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
humility (n.) ความอ่อนน้อมถ่อมตน See also: ความนอบน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Humility is for humans. Do you know what I admire the most about you?ความอ่อนน้อมถ่อมคนเป็นสมบัติของมนุษยชาติ คุณรู้ไหมว่าฉันชื่นชมคุณในเรื่องไหนมากที่สุด?
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
Now, he prides himself on his humility and not having to take the credit.เขาเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เลยไม่อยากมีชื่อเสียงนัก
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก
"A symbol of humility, the white rose also say,สัญลักษณ์ของความอ่อนน้อม กุหลาบขาวนี้ขอกล่าว
I call this a humility check.ฉันเรียกมันว่าการตรวจสอบความอ่อนน้อม
Your humble servant lacks sense.ข้าน้อยผู้ต่ำต้อยที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน
You're very nice. You're gonna work on your modesty now.คุณเยี่ยมมาก คุณทำงานด้วยความอ่อนน้อม
They will all cower in fearพวกเขาทั้งหมดจะยืนก้มตัวด้วยความอ่อนน้อมหรือกลัวในความหวาดกลัว
A recent lesson in humility will serve to illustrate.บทเรียนที่ผ่านมาใน ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็น
Or is he so filled up with pride that he has no room for humility?หรือเขาที่เต็มไปด้วยดังนั้นด้วยความภาคภูมิใจ ว่าเขามีห้องพักสำหรับความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่?
It is my favorite room here because it exemplifies the great virtues of generosity and humility... qualities necessary to operate smoothly within the workings of the capital.เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดี คุณธรรมของความเอื้ออาทรและความอ่อนน้อมถ่อมตน ... คุณภาพที่จำเป็นในการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ภายในการทำงานของเมืองหลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอ่อนน้อม
Back to top