ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอุดหนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอุดหนุน*, -ความอุดหนุน-

ความอุดหนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอุดหนุน (n.) support See also: assistance, help Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอุดหนุน
Back to top