ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอาลัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอาลัย*, -ความอาลัย-

ความอาลัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอาลัย (n.) miss See also: mournfulness, ruefulness Syn. ความระลึกถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nostalgia (n.) ความอาลัยอาวรณ์ See also: ความรู้สึกโหยหา, ความคิดถึง Syn. longing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grief hits some harder than others.ความอาลัยทำร้ายบางคนได้มากกว่าคนอื่น
Nostalgia's a blast and all, but I can't help you.ความอาลัยอาวรณ์มันเป็นเหมือนระเบิด แต่ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้
I bid you all a very fond farewell.ขอลาทุกคนด้วยความอาลัยยิ่ง
You're bordering on nostalgia.นายกำลังสร้างขอบเขตบนความอาลัยอาวรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอาลัย
Back to top