ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความวิบัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความวิบัติ*, -ความวิบัติ-

ความวิบัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวิบัติ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe, cataclysm Syn. ความหายนะ, ความวอดวาย, ความพินาศ, ความฉิบหาย Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
English-Thai: Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This death never lands at our feet.ความวิบัติฉิบหายไม่มีทางเกิดขึ้น -ในถิ่นใต้ฝ่าเท้าของเรา
His death never lands at our feet.ความวิบัติฉิบหายไม่มีทางเกิดขึ้น ในถิ่นใต้ฝ่าเท้าของเรา
Hisdeathneverlands at our feet.ความวิบัติฉิบหายไม่มีทางเกิดขึ้น ในถิ่นใต้ฝ่าเท้าของเรา
This death never... lands at our feet.ความวิบัติฉิบหายไม่มีทางเกิดขึ้น... ในถิ่นใต้ฝ่าเท้าของเรา
What is more dangerous than famine, Doctor?อะไรจะอันตรายกว่าความวิบัติ
You know that this is a security breach that could have catastrophic ramifications for the Company.เธอก็รู้ว่ามันมีผลต่อความปลอดภัยขององค์กร มันอาจก่อให้เกิดความวิบัติ ต่อองค์กร
Since the dawn of civilization, this associated with the end of time.จากยุคเริ่มแรกของอารยธรรม มีความเชื่อในทางภูตผี ว่าสุริยคราสคือตัวแทนสื่อถึงความวิบัติโลก
You will only bring the destruction of us.พวกเจ้าดีแต่นำความวิบัติมาสู่เรา
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการ!
The moment to decide your future has arrived.จอร์จ! นี้เป็นปัญหาของลูก, มันเป็นความวิบัติ
Every paper, every exercise.เกิดอะไรขึ้นกับความวิบัติของคุณ?
She will lead you and all around you to destruction.ลิลิธจะนำลูกและคนรอบข้าง ไปสู่ความวิบัติ
She will lead you and all around you to destruction.เธอจะนำเจ้าและทุกสิ่งรอบตัว ไปสู่ความวิบัติ
Shipping internationally seems like courting disaster.จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดูเหมือนเป็นการนำความวิบัติมาสู่ตนเอง
She was the first of all vampires and she will bring destruction to us all if we do not stop her.เธอคือแวมไพร์ตัวแรก เธอจะนำความวิบัติ มาสู่พวกเราถ้าเราไม่หยุดเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความวิบัติ
Back to top