ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลังเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลังเล*, -ความลังเล-

ความลังเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลังเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ, ความโลเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ความลังเลใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
English-Thai: HOPE Dictionary
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitation (n.) ความลังเล See also: การลังเล Syn. indecision, irresolution, vacillation
hesitancy (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
irresolution (n.) ความลังเลใจ
shilly-shallying (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution
haw (int.) คำอุทานแสดงความลังเล
haw (vi.) ทำเสียงที่แสดงความลังเล See also: ทำเสียงอ้ำอึ้ง
haw (n.) เสียงพูดแสดงความลังเล See also: เสียงอ้ำอึ้ง
uh (int.) คำอุทานแสดงความลังเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first kill shows hesitation, uncertainty.การฆ่าครั้งแรกแสดงถึง ความลังเล ไม่แน่ใจ
Indecision is a sign of weakness in a leader, and you need to be better than your father in every facet.ความลังเลเป็นสัญญาณความอ่อนแอของผู้นำ และคุณต้องการเป็นคนที่ดีกว่าพ่อคุณในทุกด้าน
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป
Because of hesitation, no, going around in circles, he let one chance after another slip by.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต เพราะความลังเลและวกไปวนมาอยู่ที่เดิม แล้วเขาก็ได้ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป
Starting a business without much aim, but coincidentally earning a lot of money because it was the IT industry, and then I did a lot of things, I wanted to do.ผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยไม่มีความลังเลใดๆ และผมไม่มีสิ่งที่ผมต้องการทำ
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์"
Against msed wishes, just out of curiosity, what were you thinking?ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปราศจากความลังเล นายกำััลังคิดอะไรอยู่เหรอ?
There are multiple strikes, but they don't show any hesitation.มีการตีหลายครั้ง แต่พวกมันไม่ได้แสดงถึง ความลังเลใดๆ
She's gone from one man to the next without hesitation.ไปอีกคนหนึ่งโดยไม่มีความลังเล
The way you killed those guards, no hesitation at all.วิธีที่เธอฆ่าการ์ดพวกนั้น ไม่มีความลังเลใดๆ
Should you mobilize troops away from the capital... and face a critical quandary?ถ้าท่านเคลื่อนทัพออกจากเมืองหลวง และเจอความลังเลตอนวิกฤต
My... my hesitation with people, with Nora.เข้าใจความลังเลของผมต่อคนอื่น ต่อนอร่า
On Monica Shanley, the wounds show hesitation, and the fatal blow is directly to the heart.ใช่ครับ, ของ โมนิก้า เชนเล่ย์ บาดแผลแสดงว่าเกิดความลังเล
The wounds on the thigh show hesitation marks.แผลที่ช่วงต้นขาแสดงถึงความลังเล.
I understand your hesitation.ฉันเข้าใจความลังเลของคุณ
So, then it appears, there was no hesitation and the killer had the intent to kill from the beginning.รวมทั้งหมดสี่นัด เป็นการลงมือที่ ไม่มีความลังเลเลยตั้งแต่แรก เป็นการตั้งใจมาฆ่า
"Patient shows no hesitation tackling difficult goals"คนไข้ไม่แสดงความลังเล ที่จะจัดการกับจุดหมายที่ยากเย็น
There was the briefest flicker of hesitation there.มันเป็นอะไรที่ดูรวบรัดและไร้ซึ่งความหวังสิ้นดี กับสิ่งที่เกิดจากความลังเลนี้
You know, I don't think Liber8 would hesitate even for a second to send a message to other wanna be tough guysคุณรู้ไหม ผมไม่คิดว่า พวก ลิเบอร์8 จะมีความลังเล ซักนิด ที่จะส่ง ข้อความไปยัง คนอื่นๆให้รู้ว่า
♪ I can't stand this indecision ♪#ฉันทนไม่ได้กับความลังเล#
(door closes) ♪ Look at meไม่มีความกลัว และความลังเล#
Both the good... and the evil... And those wavering somewhere in between... Everything is in place.การเปิดเผยเป็นหน้าต่างถึงตัวตนของเรา ทั้งความดี และความชั่วร้าย.. และความลังเลเหล่านั้น อยู่ที่ไหนซักแห่งในระหว่าง... ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว
I'm sensing some hesitation here.ผมรู้สึกได้ถึงความลังเล.
They could almost be considered hesitation marks, except for the sheer number.ดูเหมือนเกิดจากความลังเล เว้นแต่มีจำนวนเยอะมาก
One must enter every battle without hesitation, willing to fully engage the enemy...ซึ่งอาจเพิ่มศึกเข้ามา โดยปราศจากความลังเล พร้อมใจที่จะผูกมัดศัตรูอย่างเต็มที่...
Standing... standing at the edge of uncertainty and peering into the void.ยืนอยู่... ยืนอยู่ ที่ขอบแห่งความลังเล และมองไปยังความว่างเปล่า
You can stand by my side and be revered by all, but only if you abandon all hesitation, mercy and doubt.ได้ยืนเคียงข้างฉัน และทุกคนก้มหัวให้ แต่คุณต้องทิ้งความลังเล
Some non-affect hesitation.มีความลังเลใจนิดหน่อยที่ไม่มีผลอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลังเล
Back to top