ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความละอายบาป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความละอายบาป*, -ความละอายบาป-

ความละอายบาป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละอายบาป (n.) shame See also: modesty, bashfulness Syn. ความละอายใจ
ความละอายบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความเกรงกลัวบาป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความละอายบาป
Back to top