ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรีบร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรีบร้อน*, -ความรีบร้อน-

ความรีบร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรีบร้อน (n.) haste See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
briskness (n.) ความรีบร้อน See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว Syn. nimbleness
hurry (n.) ความรีบร้อน See also: ความรีบเร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ
Oh, Nick, I don't think we should stop. Nick, please, we don't have much time left to get to Ali.เราไม่ควรจะอยู่ เรามีความรีบร้อนที่จะอาลี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรีบร้อน
Back to top