ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความระแวงสงสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความระแวงสงสัย*, -ความระแวงสงสัย-

ความระแวงสงสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระแวงสงสัย (n.) suspicion See also: mistrust, doubt Syn. ความแคลงใจ Ops. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh... (RAP MUSIC PLAYING ON WALKMAN)มันไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่น ทั้งหมดหรอก,เซน ผมรู้สึกว่าเราจะพบกับ ความระแวงสงสัยอย่างมากจากผู้คนเหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความระแวงสงสัย
Back to top