ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรอบรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรอบรู้*, -ความรอบรู้-

ความรอบรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรอบรู้ (n.) omniscience See also: know-how, technical skill Syn. ความรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
infinite knowledge (n.) ความรอบรู้ See also: สัพพัญญู
omniscience (n.) ความรอบรู้ See also: สัพพัญญู Syn. infinite knowledge
literate (adj.) มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The nerd in me really, really wants to say "Checkmate" right about now.ความรอบรู้ของผม กระตุ้นให้ผมรู้ว่า ได้เวลาพูดคำว่า "รุกฆาต" แล้ว
Knowledge is not my problem.ความรอบรู้มันไม่ใช่ปัญหาของผม
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์
You are a fountain of information, Mr. Carmichael.คุณนี่เป็นน้ำพุแห่งความรอบรู้ คุณคาร์ไมเคิล
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ
# Lived and learned from fools and from sages ## ใช้ชีวิต และเรียนรู้ # # จากความโง่ ถึงความรอบรู้ #
You're the-the Picasso of creepiness.นายเป็นเทพแห่งความรอบรู้
It's not his intellect I'm concerned about.มันเกี่ยวกับความรอบรู้ของเขาหรอก ที่ผมกังวล
You're a man of great knowledge and wisdom.ท่านคือชายผู้เต็มไปด้วยความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด
And well-versed in the various martial arts of her native land.และมีความรอบรู้หลากหลายในศิลปะการต่อสู้พื้นเมือง
I was wrong to ever question your wisdom, my lady, and I wish to make amends.ข้าผิดที่ไม่เคยสงสัยความรอบรู้ของท่าน นายหญิง และข้าต้องการที่จะชดใช้ให้
Key to a civilized society is a well-informed public.กุญเเจสู่ความเป็นสังคมที่รุ่งเรืองทันสมัยนั้น คือการหยิบยื่นความรอบรู้ที่ดีเเก่พวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรอบรู้
Back to top