ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมุมานะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมุมานะ*, -ความมุมานะ-

ความมุมานะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมุมานะ (n.) diligence See also: constant, perseverance Syn. ความมุ่งมั่น Ops. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance
English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're part of a great endeavor.คุณเป็นพวกที่มีความมุมานะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมุมานะ
Back to top