ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีอายุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีอายุ*, -ความมีอายุ-

ความมีอายุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีอายุ (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความเก่าแก่ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีอายุ
Back to top