ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมั่นใจในตนเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมั่นใจในตนเอง*, -ความมั่นใจในตนเอง-

ความมั่นใจในตนเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่นใจในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession
English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, um, m.J. Is having a bit of a self-esteem crisis lately,คือว่าเอ็มเจค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตนเองอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมั่นใจในตนเอง
Back to top