ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมั่งมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมั่งมี*, -ความมั่งมี-

ความมั่งมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่งมี (n.) wealth See also: riches Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน
English-Thai: HOPE Dictionary
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมั่งมี
Back to top