ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมักใหญ่ใฝ่สูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมักใหญ่ใฝ่สูง*, -ความมักใหญ่ใฝ่สูง-

ความมักใหญ่ใฝ่สูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมักใหญ่ใฝ่สูง (n.) ambition See also: over-ambition, aspiration Syn. ความทะเยอทะยาน, ความใฝ่สูง
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมักใหญ่ใฝ่สูง
Back to top