ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพร้อมเพรียงกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพร้อมเพรียงกัน*, -ความพร้อมเพรียงกัน-

ความพร้อมเพรียงกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพร้อมเพรียงกัน (n.) harmony See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,ความเข้ากันได้,เสียงเดียวกัน,เสียงเข้ากัน., Syn. accord,harmony
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
English-Thai: Nontri Dictionary
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unison (n.) ความพร้อมเพรียงกัน See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้ Syn. unity Ops. oppisite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพร้อมเพรียงกัน
Back to top